انواع نگین

نگین ها به صورت ها مختلف می باشد 

نگین های متری، نگین حرارتی، نگین های تکی(دوختی و حرارتی) نگین گل و …