در حال حاضر کانال لوازم شمع فروشگاه خرازی نگاه اماده میباشد .

به زودی کانال های دیگر اماده شده و در دسترس شما قرار میگیرد.

کانال شمع سازی:              negahkharazi@     

       کانال هنرهای دستی:      kharazinegah2َ@

کانال لوازم خیاطی         negahkhayati@