عثمان دوزی

در دسترس بودن منابع موجود در انبار

مرور سریع

عثمان دوزی

هنر عثمان دوزی از صدها سال قبل از صفویان

در آذربایجان رواج داشته و با زر و نقره و سنگ های قیمتی

،روی لباس ها و تاج درباریان و اشراف تزئین می گردیده است.  همزمان با این هنر ، هنر سرمه دوزی نیز

در کشور عزیزمان رونق داشته و در سال های اخیر

نیز با نام عثمان دوزی بین هنرمندان دوباره رواج

پیدا کرده است.