گل فومی

در دسترس بودن منابع موجود در انبار

مرور سریع

گل فومی

گل فومی در چند اندازه می باشد

ودر رنگ بندی مختلف موجود است

که به صورت دسته ای و تکی است