گل کاغذی

در دسترس بودن منابع موجود در انبار

مرور سریع

گل کاغذی

گل کاغذی در چند اندازه می باشد

ودر رنگ بندی مختلف موجود است

که به صورت دسته ای و تکی است