خط کش خیاطی

در دسترس بودن منابع موجود در انبار

مرور سریع

خط کش خیاطی

خط کش ها در مدل های مختلف می باشد

خط کش مولر، خط کش منحنی،

خط کش 50 و100 سانت، گونیای بزرگ،

اشل1/2، اشل1/4،اشل پیستوله و…

،