پارافین کریستال

در دسترس بودن منابع موجود در انبار

مرور سریع

پارافین کریستال

این نوع از پارافین از نوع شفاف هست که

برای شمع هایی که نیاز به تزئینات داخل شمع دارداستفاده می شود

با این نوع از پارافین شمعهایی بهتر و قشنگتری می شود ساخت.