رنگ شمع

در دسترس بودن منابع موجود در انبار

مرور سریع

رنگ شمع

به صورت مایع و جامد می باشد

که برای شمع ها ی رنگی استفاده می شود.

رنگ شمع در رنگ بندی متنوع موجود است.