اسپره سیلیکونی

در دسترس بودن منابع موجود در انبار

مرور سریع

اسپره سیلیکونی

این اسپره برای چرب کردن قالب استفاده می شود

تا شمع به راحتی از قالب جدا بشه