تزئینات شمع

در دسترس بودن منابع موجود در انبار

مرور سریع

تزئینات شمع

برای تزئینات داخل شمع از انواع گل خشک

، صدف، اکلیل مروارید ترانسفر و… استفاده می شود