نوار اریب

در دسترس بودن منابع موجود در انبار

مرور سریع

نوار اریب

نوار اریب در طرح ها ورنگ های مختلف می باشد

مدل های نوار اریب: ژرسه ،ساتن، کتان، چرمی و کشی می باشد